แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem

แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem

เนื่องจากจำเป็นต้องติดตั้ง Homebrew เพื่อใช้งานโดยวิธีการติดตั้งนั้นเพียงแค่เปิด Termital และพิมพ์คำสั่งตามนี้ Read more about แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem

Logo by Logomakr is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker