แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem

แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem

เนื่องจากจำเป็นต้องติดตั้ง Homebrew เพื่อใช้งานโดยวิธีการติดตั้งนั้นเพียงแค่เปิด Termital และพิมพ์คำสั่งตามนี้

Read more about แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem