สืบเนื่องมาจากการใช้คำสั่ง php artisan migrate เพื่อทำระบบ Auth เบื้องต้น แต่มีข้อผิดพลาดข้อความประมาณว่า Syntax error or access violation: 1071 Specified key was t oo long; max key length is 767 bytes เกิดขึ้นดังรูป

ปกติ Laravel ถ้าเรา Upload ไฟล์ขึ้นตรงๆ บน Share Hosting หรือ VPS  ก็จะมี Path ชื่อ “public” แสดงติดมาด้วยใน URL จะเป็นลักษณะนี้ https://www.domain.com/public