สืบเนื่องมาจากการใช้คำสั่ง php artisan migrate เพื่อทำระบบ Auth เบื้องต้น แต่มีข้อผิดพลาดข้อความประมาณว่า Syntax error or access violation: 1071 Specified key was t oo long; max key length is 767 bytes เกิดขึ้นดังรูป จากที่ดูใน Doc ตั้งแต่ Laravel 5.4 มีการเปลี่ยนมาใช้ character  utf8mb4 เป็น Default เพื่อรองรับอิโมจิ (emojis) ในฐานข้อมูล ทีนี้ถ้า Mysql เราเก่ากว่า  5.7.7 release