เนื่องด้วย Reboot เครื่อง Mac พอมาเปิด Android Studio และ Import Project เข้ามา แต่เมื่อลองรันดูดันขึ้นข้อความ “Error: AndroidManifest.xml doesn’t exists or has incorrect root tag” ดังรูปด้านล่าง