ในการตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนนั้นทำได้โดยการใช้ Check Digit โดยใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายในการตรวจสอบ Algorithm ของวิธีการใช้ Check Digit มีดังนี้